Regulamin sprzedaży online

REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE KINA GRÓJECKIEGO OŚRODKA KULTURY

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz realizacji usług za pośrednictwem sieci Internet w kinie w Grójcu, które zarządzane jest przez Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu z siedzibą w Grójcu, przy ul. Piłsudskiego 3, NIP 797-14-78-191, dalej zwane „Kinem”.

I. Sposoby i warunki sprzedaży oraz wejścia ma seans

1. System sprzedaży online Kina prowadzi sprzedaż i przedsprzedaż biletów z wyprzedzeniem do 6 dni przed planowanym seansem. Zakupu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: www.bilety.gokgrojec.pl

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Kinem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.kinogrojec.pl, tj. w szczególności:
a) złożenia przez Kupującego zamówienia online,
b) wypełnienia formularza „Twoje dane”,
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie kartą kredytową lub BLIKIEM lub przelewem bankowym online.

3. Kino niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem.

4. W sytuacji braku uzyskania przez Kino potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności w czasie 40 minut i w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Kino poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.

6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 40 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

7. Przy zakupie online biletów, płatności realizowane są przy pomocy karty kredytowej lub BLIKu lub przelewu elektronicznego.

8. Bilety pozostają własnością Kina do czasu odnotowania przez Kino potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego. Niedopuszczalne jest, aby w trakcie jednego seansu z jednego biletu korzystało kilka osób.

9. Płatności za bilety obsługiwane są przez Tpay.com i za pośrednictwem serwisu internetowego www.bilety.kinogrojec.pl

10. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. (w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

12. Ceny biletów zawierają podatek VAT.

13. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

14. W systemie sprzedaży online można kupić każdy rodzaj biletów (normalne, ulgowe, rodzinne, itd).

15. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży online bilety zniżkowe (ulgowe, rodzinne i inne niż normalne), zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na seans, na który zostały zakupione bilety.

16. Bilety zniżkowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.

17. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.

18. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
a) bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać wydrukowany bilet otrzymanym drogą mailową,
b) lub bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać w telefonie komórkowym zakupiony bilet otrzymany w formie pliku PDF.
c) lub w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu, a następnie zgłosić się do kasy kinowej w celu odbioru biletu.

19. Przed wejściem na salę kinową okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.

20. Do wstępu na salę kinową uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.

21. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w seansie filmowym, na który został zakupiony bilet.

22. Kino zwolnione jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązane do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 21 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans filmowy.

23. Sprzedaż biletów w Systemie online kończy się 30 minut przed rozpoczęciem danego seansu.

24. Kino zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

25. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Kina.

26. Osoby posiadające ważny bilet na dany film mogą wejść na salę kinową w dowolnym czasie jego trwania, pod warunkiem, że dany film jest nadal wyświetlany Film dla pustej widowni rozpoczynający się blokiem reklamowym wyświetlany jest 5 minut. Jeśli po tym czasie na sali kinowej nadal nie ma widowni, projekcja filmu jest zakończona, a bilety tracą ważność.

27. Możliwe jest dokonanie zakupu biletu na seans nawet po jego rozpoczęciu, w trakcie jego trwania.

28. Seans nie odbywa się, gdy do czasu planowego jego rozpoczęcia nie zostanie sprzedany żaden bilet.

29. Kino nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

II. Reklamacje i zwrot biletów

1. Zwrot biletu będzie możliwy tylko w przypadku, gdy seans nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Kina. Kino przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w terminie do 30 dni po odwołanym seansie. Zwrot będzie dokonany, co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.

2. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

3. Kino zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/e-bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.

4. Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (bilet, paragon, faktura).

5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w kasie biletowej Kina.

7. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

III. Ochrona danych Kupującego

1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży online Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Kino danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Kino w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Kino wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

IV. Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Kina nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.

3. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Kina i kasy biletowej opublikowane są na stronie www.kinogrojec.pl

5. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

6. Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej Kina.

7. Kino jest obiektem monitorowanym. Zakup biletu online oraz w kasie Kina jest równoznaczny ze zgodą na nagrywanie i publikację wizerunku.

8. Zakup Biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych, przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i portale podobne, wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom, publikację w postaci elektronicznej.

9. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Kino. O planowanej zmianie Kino poinformuje z kilkudniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie www.kinogrojec.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

(0 głosów)