Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DOT. DZIAŁALNOŚCI GOK

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1781) informujemy, iż:

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 3, 05-600 Grójec, tel.: 48 664-23-06.

Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych Katarzynę Szurgot. Mogą się Państwo kontaktować  z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora pisemnie pod adresem siedziby Administratora lub elektronicznie: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu realizacji ustawowego obowiązku w związku z realizacją statutowej działalności Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. min: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa o samorządzie gminnym.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit b w celu przygotowania i wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.

Państwa dane będą przetwarzane w związku z art. 6 ust 1 lit a RODO na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w związku z realizacją zadań niewynikających wprost z przepisów prawa (tj. konkursy, działania promocyjne, ułatwienie kontaktu itp.). Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody na dalsze przetwarzanie danych, na które wyraził Pan/Pani wcześniej zgodę. Proszę wskazać w oświadczeniu o cofnięciu zgody jakich danych cofnięcie zgody dotyczy. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób fizycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit d RODO tj ochrona zdrowia, życia i majątku osoby lub w innych nadzwyczajnych okolicznościach w zakresie niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą o archiwum narodowym i zasobach archiwalnych lub do czasu upływu terminu na dochodzenie roszczeń. Szczegółowe informacje o planowanym okresie przetwarzania danych osobowych można uzyskać we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii w celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych dotyczących danej osoby; w razie wystąpienia o kopię elektroniczną , informacji się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną – Podstawa art. 15 RODO.
2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe – podstawa art. 16 RODO;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych art. 18 RODO:
4. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO tj.:
a) gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
b) gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na podstawie której opiera się podstawa ich przetwarzania;
c) gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO;
d) gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawa krajowego;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych, które są przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

Sposób realizacji przysługujących Państwu praw wymienionych powyżej określono w załączniku pt: Zasady realizacji praw osób” stanowiące załącznik do niniejszej klauzuli.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a ich niepodanie wywoła konsekwencje przewidziane w przepisach prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby, której dane dotyczą, jak i od innych osób i centralnych rejestrów publicznych.

Podanie danych w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub wykonania przedmiotu umowy. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia i wykonania umowy.

Odbiorcy danych:

Państwa dane będą udostępnianie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa podmiotom realizującym usługi wspomagające organizację i działania Administratora na podstawie powierzenia.

(0 głosów)