Grzegorz Rylski

Grzegorz Rylski

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin sprzedaży online

REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE KINA GRÓJECKIEGO OŚRODKA KULTURY

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz realizacji usług za pośrednictwem sieci Internet w kinie w Grójcu, które zarządzane jest przez Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu z siedzibą w Grójcu, przy ul. Piłsudskiego 3, NIP 797-14-78-191, dalej zwane „Kinem”.

I. Sposoby i warunki sprzedaży oraz wejścia ma seans

1. System sprzedaży online Kina prowadzi sprzedaż i przedsprzedaż biletów z wyprzedzeniem do 6 dni przed planowanym seansem. Zakupu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: www.bilety.gokgrojec.pl

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Kinem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.kinogrojec.pl, tj. w szczególności:
a) złożenia przez Kupującego zamówienia online,
b) wypełnienia formularza „Twoje dane”,
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie kartą kredytową lub BLIKIEM lub przelewem bankowym online.

3. Kino niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem.

4. W sytuacji braku uzyskania przez Kino potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności w czasie 40 minut i w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Kino poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.

6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 40 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

7. Przy zakupie online biletów, płatności realizowane są przy pomocy karty kredytowej lub BLIKu lub przelewu elektronicznego.

8. Bilety pozostają własnością Kina do czasu odnotowania przez Kino potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego. Niedopuszczalne jest, aby w trakcie jednego seansu z jednego biletu korzystało kilka osób.

9. Płatności za bilety obsługiwane są przez Tpay.com i za pośrednictwem serwisu internetowego www.bilety.kinogrojec.pl

10. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. (w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

12. Ceny biletów zawierają podatek VAT.

13. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

14. W systemie sprzedaży online można kupić każdy rodzaj biletów (normalne, ulgowe, rodzinne, itd).

15. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży online bilety zniżkowe (ulgowe, rodzinne i inne niż normalne), zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na seans, na który zostały zakupione bilety.

16. Bilety zniżkowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię – są nieważne.

17. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.

18. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
a) bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać wydrukowany bilet otrzymanym drogą mailową,
b) lub bezpośrednio przy wejściu na salę kinową okazać w telefonie komórkowym zakupiony bilet otrzymany w formie pliku PDF.
c) lub w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu, a następnie zgłosić się do kasy kinowej w celu odbioru biletu.

19. Przed wejściem na salę kinową okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.

20. Do wstępu na salę kinową uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.

21. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w seansie filmowym, na który został zakupiony bilet.

22. Kino zwolnione jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązane do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 21 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans filmowy.

23. Sprzedaż biletów w Systemie online kończy się 30 minut przed rozpoczęciem danego seansu.

24. Kino zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

25. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Kina.

26. Osoby posiadające ważny bilet na dany film mogą wejść na salę kinową w dowolnym czasie jego trwania, pod warunkiem, że dany film jest nadal wyświetlany Film dla pustej widowni rozpoczynający się blokiem reklamowym wyświetlany jest 5 minut. Jeśli po tym czasie na sali kinowej nadal nie ma widowni, projekcja filmu jest zakończona, a bilety tracą ważność.

27. Możliwe jest dokonanie zakupu biletu na seans nawet po jego rozpoczęciu, w trakcie jego trwania.

28. Seans nie odbywa się, gdy do czasu planowego jego rozpoczęcia nie zostanie sprzedany żaden bilet.

29. Kino nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

II. Reklamacje i zwrot biletów

1. Zwrot biletu będzie możliwy tylko w przypadku, gdy seans nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Kina. Kino przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w terminie do 30 dni po odwołanym seansie. Zwrot będzie dokonany, co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.

2. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

3. Kino zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/e-bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.

4. Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (bilet, paragon, faktura).

5. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w kasie biletowej Kina.

7. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

III. Ochrona danych Kupującego

1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży online Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Kino danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Kino w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Kino wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

IV. Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Kina nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

2. Kino nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.

3. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Kina i kasy biletowej opublikowane są na stronie www.kinogrojec.pl

5. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

6. Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej Kina.

7. Kino jest obiektem monitorowanym. Zakup biletu online oraz w kasie Kina jest równoznaczny ze zgodą na nagrywanie i publikację wizerunku.

8. Zakup Biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych, przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i portale podobne, wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom, publikację w postaci elektronicznej.

9. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Kino. O planowanej zmianie Kino poinformuje z kilkudniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie www.kinogrojec.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W GRÓJECKIM OŚRODKU KULTURY W GRÓJCU

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO.

RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

Pani/Pana prawa, jako osoby której dane dotyczą, wynikają z RODO, a niniejszy dokument ma na celu zapoznanie Panią/Pana: z tymi prawami oraz ze sposobem ich realizacji przez Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu.

Na treść niniejszego dokumentu składają się następujące zagadnienia:

1. wyjaśnienie treści definicji, które pomogą Pani/Panu we właściwej interpretacji zapisów niniejszego dokumentu (str. 2);

2. wskazanie Pani/Panu praw jakie przysługują na mocy RODO wraz z ich krótką charakterystyką (str. 4);

3. opis zasad realizacji w GOK Pani/Pana praw z RODO (terminy, sposób realizacji) (str. 7).

Ad. 1 Wyjaśnienie treści definicji

W celu właściwej interpretacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie prosimy o zapoznanie się z podstawowymi definicjami pojęć:

1) administrator – to Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu /dalej GOK/, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;

Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 7 RODO to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

2) dane osobowe – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3) osoba, której dane dotyczą

– to właśnie Pani/Pan w sytuacji, gdy w ramach realizowanych przez GOK zadań jesteście Państwo stroną /uczestnikiem postepowania prowadzonego przez GOK.

- to Pani/Pan jako pracownik GOK, osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż, czy praktykę w GOK;

4) podmiot przetwarzający – to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 8 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

GOK będzie miał status podmiotu przetwarzającego w sytuacji, gdy inny administrator, np. na podstawie umowy/porozumienia powierzy przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych. Szczegółowe kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w art. 28 RODO.

5) Inspektor ochrony danych – to osoba, której Dyrektor GOK powierzył funkcje Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO i opisanych w niniejszym dokumencie.

Dane Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej – https://kinogrojec.pl/index.php/polityka-prywatnosci.

6) przetwarzanie – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

7) zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO, które stosuje GOK przetwarzając Pani/Pana dane osobowe:
. zgodności z prawem,
. rzetelności i przejrzystości,
. zasada ograniczenia celu przetwarzania,
. minimalizacji danych,
. prawidłowości danych,
. ograniczenia przechowywania,
. integralności i poufności,
. zasada rozliczalności,
. zasada ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych;

8) odbiorca – to zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców (przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania);

9) organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO. W Polsce od dnia 25.05.2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) państwo trzecie – państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej oraz nie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa należące do UE oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein);

11) profilowanie – zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Ad. 2 Prawa jakie przysługują Pani/Panu na mocy RODO:

ART. 13 i ART. 14 RODO

Prawo do informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w GOK:

a) w zakresie wynikającym z art. 13 RODO – w sytuacji kiedy to Pani/Pan przekazuje nam swoje dane osobowe
. pracownicy GOK przekazują Pani/Panu informacje zawarte w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w momencie zbierania danych osobowych lub udzielając odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, która wpłynęła do GOK,
. informacje te nie są przekazywane w sytuacji, gdy nimi już Pani/Pan dysponuje;
. zakres informacji z art. 13 RODO został wskazany w klauzuli informacyjnej dot. Przetwarzania danych osobowych;

b) w zakresie wynikającym z art. 14 RODO - kiedy Pani/Pana dane osobowe trafiają do GOK z innych źródeł (np. od innych administratorów):
. informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO muszą być Pani/Panu przekazane:
• w rozsądnym terminie po uzyskaniu Pani/Pana danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca,
• albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z Panią/Panem – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji,
• albo jeżeli Pani/Pana dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu,
. informacje z art. 14 ust. 1 i 2 RODO nie są przekazywane, gdy już nimi Pani/Pan dysponuje oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO (w szczególności gdy pozyskiwanie lub ujawnianie Pani/Pana danych osobowych jest wyraźnie uregulowane przepisem prawa),

ART. 15-21 RODO Prawa realizowane na Pani/Pana wniosek:

a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO):
. polega na tym, iż może Pani/Pan wystąpić do GOK z pytaniem czy GOK w Grójcu przetwarza Pani /Pana dane osobowe, a jeśli tak może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat: jaki jest cel i okres przetwarzania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach),
. oprócz informacji, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych) we wskazanym przez siebie formacie, np. jeżeli Pani/Pan zwraca się o kopie danych drogą elektroniczną, to również drogą elektroniczną otrzyma Pani/Pan odpowiedź, chyba że we wniosku wskaże nam Pani/Pan format jakiego oczekuje.
Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą;

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO):
. prawo to polega na tym, że może Pani/Pan wystąpić do GOK o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania,
. prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa, np. procedura sprostowania błędów i omyłek zawartych w decyzji administracyjnej w trybie art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):
. w ramach tego prawa może Pani/Pan żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,
. art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane (i tak co do zasady GOK nie będzie mógł usunąć Pani/Pana danych osobowych z uwagi, iż w większości przypadków podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa, z których wynika m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji (archiwizacji) przez okres wynikający na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):
. prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania, . może Pani/Pan skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj:
. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
. sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
. GOK nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
. wniosła Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO
. przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania GOK przekaże Pani/Panu informacje w tym zakresie,

e) prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):
. jeżeli GOK zrealizuje Pani/Pana prawo do:
. sprostowania nieprawidłowych danych,
. uzupełnienia niekompletnych danych,
. usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym,
. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
informuje każdego odbiorcę któremu ujawnił dane osobowe o dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, GOK poinformuje Panią/Pana o tych odbiorcach na Pani/Pana wniosek,

f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
. z prawa do przenoszenia danych może Pani/Pan skorzystać jeżeli:
. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy
. oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),
. w ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać by dane osobowe (które zostały przez Panią/Pana dostarczone) zostały przesłane przez GOK bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe,
. realizacja w GOK tego prawa będzie ograniczona do nielicznych przypadków, z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (czyli głównie przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na GOK, które nie daje Pani/Panu możliwości do skorzystania z prawa do przenoszenia danych),

g) prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):
W GOK prawo to będzie realizowane w nielicznych sytuacjach z uwagi na okoliczności uprawniające Panią/Pana do korzystania z tego prawa wynikające z art. 21 ust. 1 i 2 RODO. Skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.

ART. 34 RODO

Ma Pani/Pan również prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34 RODO)

. prawo to jest realizowane z inicjatywy Dyrektora GOK w sytuacji, gdy w GOK doszłoby do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności,

GOK przekazuje Pani/Panu informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO:

. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
. opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Pani/Pana danych
osobowych,
. opis zastosowanych lub proponowanych przez GOK środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych,
. art. 34 ust. 3 RODO wskazuje okoliczności, kiedy GOK jest zwolniony zawiadamiania Pani/Pana o zaistniałej sytuacji.

Ad. 3 Ogólne zasady realizacji Pani/Pana praw z RODO w GOK:

Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO

1. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej, ponieważ GOK jest zobowiązany zapewnić, aby Pani/Pana dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym.

2. Zatem może Pani/Pan składać żądania wynikające z art. 15-21 RODO wybierając jedną z poniżej wskazanych dróg komunikacji:

a) w sposób tradycyjny – składa Pani/Pan pismo/wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście lub przesyła go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby GOK, Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. J. Piłsudskiego 3, 05-600 Grójec,

b) elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie na adres skrzynki e-PUAP:

z użyciem podpisu kwalifikowanego lub potwierdzony profilem zaufanym.

Jeżeli wniosek wpłynie „zwykłym mailem” poprosimy Panią/Pana do złożenia wniosku w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

3. Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanego naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej lub wysłanych „zwykłym mailem”, tj. bez podpisu elektronicznego lub potwierdzonego profilem zaufanym.

4. Jeżeli GOK będzie miał uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.

Sposób i terminy realizacji Pani/Pana praw realizowanych na wniosek z art. 15-21 RODO

1. Rozpatrując Pani/Pana żądanie z art. 15-21 RODO GOK zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.

2. GOK bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacje o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem, czyli:

a) realizuje wniosek zgodnie z Pani/Pana żądaniem,

b) albo informuje Panią/Pana o konieczności wydłużenia terminu realizacji wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań (podaje przyczynę opóźnienia),

c) albo GOK odmawia realizacji wniosku i informuje Panią/Pana:
. o powodach niepodjęcia działań,
. o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
. o możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Opłaty

1. Co do zasady informacje podawane Pani/Panu przez GOK na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane przez GOK na mocy art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.

2. Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, GOK może:

a) pobrać od Pani/Pana rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo

b) odmówić podjęcia działań w związku z Pani/Pana żądaniem.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DOT. DZIAŁALNOŚCI GOK

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1781) informujemy, iż:

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 3, 05-600 Grójec, tel.: 48 664-23-06.

Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych Katarzynę Szurgot. Mogą się Państwo kontaktować  z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora pisemnie pod adresem siedziby Administratora lub elektronicznie: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu realizacji ustawowego obowiązku w związku z realizacją statutowej działalności Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. min: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa o samorządzie gminnym.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit b w celu przygotowania i wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.

Państwa dane będą przetwarzane w związku z art. 6 ust 1 lit a RODO na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w związku z realizacją zadań niewynikających wprost z przepisów prawa (tj. konkursy, działania promocyjne, ułatwienie kontaktu itp.). Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody na dalsze przetwarzanie danych, na które wyraził Pan/Pani wcześniej zgodę. Proszę wskazać w oświadczeniu o cofnięciu zgody jakich danych cofnięcie zgody dotyczy. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób fizycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit d RODO tj ochrona zdrowia, życia i majątku osoby lub w innych nadzwyczajnych okolicznościach w zakresie niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą o archiwum narodowym i zasobach archiwalnych lub do czasu upływu terminu na dochodzenie roszczeń. Szczegółowe informacje o planowanym okresie przetwarzania danych osobowych można uzyskać we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii w celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych dotyczących danej osoby; w razie wystąpienia o kopię elektroniczną , informacji się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną – Podstawa art. 15 RODO.
2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe – podstawa art. 16 RODO;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych art. 18 RODO:
4. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO tj.:
a) gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
b) gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na podstawie której opiera się podstawa ich przetwarzania;
c) gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO;
d) gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawa krajowego;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych, które są przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

Sposób realizacji przysługujących Państwu praw wymienionych powyżej określono w załączniku pt: Zasady realizacji praw osób” stanowiące załącznik do niniejszej klauzuli.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a ich niepodanie wywoła konsekwencje przewidziane w przepisach prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby, której dane dotyczą, jak i od innych osób i centralnych rejestrów publicznych.

Podanie danych w celu zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub wykonania przedmiotu umowy. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia i wykonania umowy.

Odbiorcy danych:

Państwa dane będą udostępnianie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa podmiotom realizującym usługi wspomagające organizację i działania Administratora na podstawie powierzenia.

Bilety do kina

UWAGA:
MIEJSCA SĄ NUMEROWANE, PROSIMY SIADAĆ TAM, GDZIE WSKAZUJE BILET!
10 MINUT PRZED SEANSEM MIEJSCA PRZYPISYWANE ZOSTAJĄ AUTOMATYCZNIE PRZEZ KOMPUTER.

Vouchery otrzymane w firmach należy wymienić na bilet w kasie! 

Kasa czynna:
a) piątki, soboty i niedziele, godzinę przed pierwszym seansem do rozpoczęcia ostatniego seansu
b) w godzinach funkcjonowania Grójeckiego Ośrodka Kultury (także w weekendy) dostępny jest Biletomat

Cennik biletów:
a) 20 zł - bilet normalny [dostępny także w Biletomacie]
b) 17 zł - bilet ulgowy [dostępny także w Biletomacie]

bilet ulgowy przysługuje:
- osobom uczącym się, które nie skończyły 26. roku życia
- rencistom i emerytom, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi

c) 16 zł - seanse w ramach DKF-u Jasminum [dostępny także w Biletomacie]

c) 15 zł - bilet rodzinny [dostępny także w Biletomacie]

bilet rodzinny:
- można kupić tylko na filmy w kategorii wiekowej do 12 roku życia. Na filmy od kategorii 12+ bilet rodzinny nie obowiązuje.
- można kupić maksymalnie dla 3 osób
- bilet przysługuje, gdy bilety na film kupują:
* 1 rodzic + 1 dziecko
* 1 rodzic + 2 dzieci
* 2 rodziców + 1 dziecko

d) 15 zł - bilet z Kartą Dużej Rodziny

e) 15 zł - bilet z Ogólnopolską Kartą Seniora

f) 15 zł - bilet Honorowego Dawcy Krwi

g) 15 zł - bilet dla osoby niepełnosprawnej

h) 15 zł - bilet grupowy (minimum 20 osób)

Ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

Dzieci do lat 3. uczestniczą w seansach za darmo.
Opiekunowie dzieci do lat 3. obowiązani są do zakupu biletów na zasadach ogólnych.

Osoby, które ukończyły 75. lat mogą otrzymać pojedynczy bezpłatny bilet na film.
Taki bilet można odebrać wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości i dopiero przed samym seansem.
Na każdy seans dystrybutorzy filmu przeznaczają 5 biletów seniorskich!


Dostępna płatność kartą.