Łukasz Haśkie

Łukasz Haśkie

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZARZĄDZENIE NR 2/2022

Zarządzenie nr 2/2022
Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu z dnia 7 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w  „Regulaminie sali kinowo-widowiskowej w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu”
Na podstawie art.17 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2019, poz.2020 z późn. zm.) oraz §17 statutu  Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu  zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się następujące zmiany w „Regulaminie sali kinowo-widowiskowej w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu”, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. oraz zmiany w załączniku nr 2 do Zarządzenia  nr 5/2014  Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. określającego rodzaje i ceny biletów na seanse filmowe:

§ 2
Traci moc §6 Załącznika nr 1 „Regulaminu sali kinowo-widowiskowej w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu” o treści:
„1. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodnie systemem Dolby Digital 3D.
2. Okulary są własnością Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu i zgodnie z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowo - widowiskowej GOK.
3. Okulary 3D są wydawane klientom na seans filmu w technologii 3D i użyczone są wyłącznie na seans filmowy określony na bilecie.
4. Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, niewycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. Gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
5. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problemy z odbiorem projekcji w systemie 3D. Grójecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.
6. Grójecki Ośrodek Kultury, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli WIDZ wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, że WIDZ zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.
7. Bilet na seans filmowy w technologii 3D uprawnia do otrzymania przy wejściu na salę okularów 3D. Za otrzymane okulary klient ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia. Klient jest zobowiązany do zwrócenia okularów pracownikowi kina po zakończeniu projekcji filmowej.
8. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy w technologii 3D.”

§ 3
Treść §1 załącznika nr 2  do Zarządzenia  nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r.  otrzymuje następujące brzmienie:
1.    Na projekcje filmów obowiązują następujące ceny biletów:
a) bilet normalny – 20 zł;
b) bilet ulgowy – 17 zł;
c) bilet grupowy (szkolny) – 15 zł;
d) bilet rodzinny – 15 zł/os.
e) bilet na Kartę Dużej Rodziny – 15 zł;
f) bilet na legitymację Honorowego Dawcy Krwi – 15 zł;
g) bilet na legitymację osoby z niepełnosprawnością – 15 zł;
h) bilet na seanse Dyskusyjnego Klubu Filmowego – 16 zł;
2.    Ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

§ 4
Treść §2 załącznika nr 2  do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. otrzymuje następujące brzmienie:
1. Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, które nie ukończyły 26 roku życia, rencistom i emerytom po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi.
2. Dzieci do lat 3 uczestniczą w seansach kinowych bezpłatnie.
3. Opiekunowie dzieci do lat 3 zobowiązani są do zakupu biletów na zasadach ogólnych.

§ 5
Treść §3  załącznika nr 2  do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. otrzymuje następujące brzmienie:
Bilety zbiorowe (grupowe) są sprzedawane dla grup powyżej 20 osób.

§ 6
Traci moc  §4  załącznika nr 2  do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. o treści:
„Karnety na seanse kinowe
1. Dostępne są karnety o następujących nominałach a. Karnet 2D w cenie 70 zł - uprawnia do 5 wejść na seans filmowy w technologii 2D b. Karnet 3D w cenie 90 zł - uprawnia do 5 wejść na seans filmowy w technologii 3D 2. Karnet ważny jest 90 dni od daty aktywacji (pierwszego użycia). 3. Karnet można wykorzystać tylko 1 RAZ DZIENNIE (1 wejście). 4. Karnet obowiązuje na wszystkie seanse filmowe, z zastrzeżeniem tych, na które dystrybutor filmu nie wyraził zgody. 5. Sprzedaż karnetów prowadzi kasa Kina GOK.”

§ 7
Treść §5  załącznika nr 2  do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. otrzymuje następujące brzmienie:
1.    Bilet rodzinny obowiązuje jedynie na seansach familijnych (dla dzieci >12. roku życia). Na pozostałe seanse (z oznaczeniem 12+), obowiązują pozostałe pozycje biletowe.
2.    Bilet rodzinny przysługuje grupie:
a.    2 osoby dorosłe i 1 dziecko
b.    2 dzieci oraz 1 osoba dorosła
3.    W przypadku, gdy w danej grupie znajduje się więcej uczestników, pozostałe bilety należy nabyć według normalnych stawek, lub wykorzystać do zniżki Kartę Dużej Rodziny.
4.    Bilet rodzinny można nabyć zarówno w Kasie Kina GOK, przez Internet, jak również przez biletomat.

§ 8
Traci moc §6  załącznika nr 2  do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. o treści:
„VOUCHERY GRUPOWE – vouchery o określonym nominale ważne są do 31grudnia. Voucher uprawnia do odbioru w kasie kina biletu o tym samym nominale. Ceny voucherów i ich odpowiedniki w filmach: - 19 zł seans w technologii 3D - 15 zł seans w technologii 2D”

§9
Traci moc §7  załącznika nr 2  do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 14 października 2014 r. o treści: „Grójecki Ośrodek Kultury honoruje Kartę Dużej Rodziny zgodnie z przepisami
Bilety dla Dużej Rodziny w następujących nominałach:
- Na filmy 2D w cenie 13 zł
- Na filmy 3D w cenie16 zł ”

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 2/2015

ZARZĄDZENIE NR 2/2015
Dyrektora
Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
z dnia 10 maja 2015 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 6/2014 r. z dnia 14 października 2014 r.


Na podstawie § 17 Statutu Grójeckiego Ośrodka kultury w Grójcu zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 6/2014 r. w § 5 pkt 1 b zmienia się treść i otrzymuje brzmienie:
b. Na filmy 3 D w cenie 55 zł

§ 2
W § 6 zmienia się wartość ceny zakupu Voucherów.
1. Ceny Voucherów i ich odpowiedniki w filmach:
- 12 zł seans w technologii 2D
- 19 zł seans w technologii 3D
oraz dodaje się punkt 2 i 3 do § 6 o treści:
2. Istnieje możliwość dopłaty w wysokości 7 zł do Vouchera 2D, aby wykorzystać go w technologii 3D
3. Vouchery grupowe można nabyć od 50 szt.

§ 3
Do zarządzenia dodaje się, § 8 który otrzymuje brzmienie:
1. Wprowadza się punkty promocyjne do sprzedawanych biletów na projekcje filmowe w kinie GOK:
a. w technologii 2D: bilet ulgowy 5 punktów, bilet normalny 10 punktów, bilet rodzinny 20 punktów
b. w technologii 3D: bilet ulgowy 5 punktów, bilet normalny 10 punktów, bilet rodzinny 20 punktów
2. Punkty są nadrukowane na każdym wymienionym w punkcie 1 bilecie.
3.Zebrane bilety o wartości 100 punktów promocyjnych upoważniają do wymiany ich na:
a. otrzymanie bezpłatnego 1 biletu na wybrany seans filmowy w kasie kina
b. otrzymanie bezpłatnie 2 porcji popcornu w sklepiku GOK

§ 4
Do Zarządzenia dodaje się, § 9 który otrzymuje brzmienie:
W kinie GOK wprowadza się promocję „2+1” polegającą na:
- zakupie 2 dowolnych biletów na różne seanse filmowe w danym weekendzie, które upoważniają do otrzymanie 1 darmowego biletu jednoosobowego na trzeci tytuł filmu wyświetlanego w tym samym weekendzie

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2014

ZARZĄDZENIE NR 6/2014
Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
z dnia 14 października 2014 r.
w sprawie nadania regulaminu sali kinowo – widowiskowej w Grójeckim Ośrodku Kultury

Na podstawie §17 Statutu Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu zarządza się, co następuje:

§1
Z dniem 01 listopada 2014 roku wprowadza się regulamin sali kinowo – widowiskowej wchodzącej w skład Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz załącznik nr 2 określający rodzaje i ceny biletów na seanse filmowe

§2
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu

§3
Zobowiązuję Administrację GOK do umieszczenia regulaminu w miejscu widocznym dla korzystających z usług Kina GOK oraz do zapoznania z jego treścią pracowników obsługujących Kino

§4
Traci moc Zarządzenie nr 19/2012 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 10.10.2012 roku.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik nr 1 do
zarządzenia Nr 5/2014
Dyrektora GOK w Grójcu
z dnia 14 października 2014 r.
Regulamin sali kinowo - widowiskowej w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu

§1.
1. Regulamin sali kinowo – widowiskowej w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu określa zasady korzystania z sali kinowo – widowiskowej. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w obiekcie.
2. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Sali kinowo – widowiskowej oraz pracownicy wszystkie inne osoby przebywające na terenie obiektu.

§2.
1. Wstęp do sali kino - widowiskowej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
4. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie filmowym tylko jedną osobę.
5. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu w sali kinowo - widowiskowej kategorycznie zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku - DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ NATYCHMIAST ZGŁASZANE POLICJI.
b) korzystania z telefonów komórkowych;
c) wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz palenia papierosów;
d) palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;
e) głośnego zachowania, w szczególności zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczenie w imprezie;
f) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych);
g) wprowadzania zwierząt;
h) przyklejana zużytych gum do żucia do foteli, podłokietników foteli lub rzucania na podłogę oraz zaśmiecania obiektu w jakikolwiek inny sposób.

§3.
1. Za rzeczy pozostawione na sali kinowo - widowiskowej, Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu nie ponosi odpowiedzialności.
2. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren sali kinowo - widowiskowej.
3. Pracownik obsługi sali kinowej ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem oraz ma prawo odmówić wstępu do obiektu osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie, wulgarnie wobec klientów lub pracowników.
4. Wszelkie skargi dotyczące usług świadczonych w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu należy zgłaszać niezwłocznie do Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu.

§4.
Toalety w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu przeznaczone są tylko i wyłącznie dla widzów sali kinowo - widowiskowej.

§5.
1. Rezerwacji miejsc w sali kinowej można dokonywać osobiście w Kasie Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu.
2. Rezerwację na seanse filmowe można unieważnić w Kasie Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została uczyniona rezerwacja – najpóźniej 30 min przed seansem.
3. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.
4. Nie ma możliwości zwrotu ceny zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu oraz w przypadku gdy sprzedano bilet grupowy – a zwrotu domagają się Klienci później niż 48 h przed imprezą, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.
5. Zwrot ceny uiszczonej za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.

§6.
1. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodnie systemem Dolby Digital 3D.
2. Okulary są własnością Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu i zgodnie z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowo - widowiskowej GOK.
3. Okulary 3D są wydawane klientom na seans filmu w technologii 3D i użyczone są wyłącznie na seans filmowy określony na bilecie.
4. Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, niewycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. Gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
5. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problemy z odbiorem projekcji w systemie 3D. Grójecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.
6. Grójecki Ośrodek Kultury, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli WIDZ wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, że WIDZ zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.
7. Bilet na seans filmowy w technologii 3D uprawnia do otrzymania przy wejściu na salę okularów 3D. Za otrzymane okulary klient ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia. Klient jest zobowiązany do zwrócenia okularów pracownikowi kina po zakończeniu projekcji filmowej.
8. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy w technologii 3D.

§7.
1. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.
2. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
1) wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych w szczególności niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW,
2) w przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW;
3) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego;
4) wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Grójeckiego Ośrodka Kultury
2. Informacje o seansach filmowych można uzyskać pod numerem telefonu 48 664 23 06 na stronie internetowej www.gokgrojec.pl
3. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Kino należy zgłaszać do Dyrektora GOK

 

Załącznik nr 2 do
zarządzenia Nr 5/2014
Dyrektora GOK w Grójcu
z dnia 14 października 2014 r.

§ 1.
1. Na projekcje filmów obowiązują następujące ceny biletów, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) Seans filmowy w technologii 2D:
a) bilet normalny – 18 zł;
b) bilet ulgowy – 15 zł;
c) bilet grupowy (szkolny) – 13 zł;
2) Seans filmowy w technologii 3D:
a) bilet normalny – 22 zł;
b) bilet ulgowy – 19 zł;
c) bilet grupowy (szkolny) – 16 zł.
3) Seans filmowy DKF – 14 zł.
2. Ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

§ 2.
1. Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, które nie ukończyły 25 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym, rencistom i emerytom po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi.
2. Dzieci do lat 3 uczestniczą w seansach kinowych bezpłatnie.
3. Opiekunowie dzieci do lat 3 zobowiązani są do zakupu biletów na zasadach ogólnych.
§ 3.
Bilety zbiorowe - grupowe są sprzedawane dla grup od 20 osób.

§ 4.
Karnety na seanse kinowe
1. Dostępne są karnety o następujących nominałach a. Karnet 2D w cenie 70 zł - uprawnia do 5 wejść na seans filmowy w technologii 2D b. Karnet 3D w cenie 90 zł - uprawnia do 5 wejść na seans filmowy w technologii 3D 2. Karnet ważny jest 90 dni od daty aktywacji (pierwszego użycia). 3. Karnet można wykorzystać tylko 1 RAZ DZIENNIE (1 wejście). 4. Karnet obowiązuje na wszystkie seanse filmowe, z zastrzeżeniem tych, na które dystrybutor filmu nie wyraził zgody. 5. Sprzedaż karnetów prowadzi kasa Kina GOK.

§ 5.
Bilety rodzinne na filmy familijne
1. Dostępne są bilety rodzinne na filmy familijne w następujących nominałach
a. Na filmy 2D w cenie 40 zł
b. Na filmy 3D w cenie 60 zł
2. Bilet rodzinny to:
a. 2 osoby dorosłe i 1 dziecko
b. 2 dzieci oraz 1 osoba dorosła
3. Bilety rodzinne można wykorzystać tylko w dniu nabycia
4. Sprzedaż biletów rodzinnych prowadzi kasa Kina GOK

§ 6.
VOUCHERY GRUPOWE – vouchery o określonym nominale ważne są do 31grudnia. Voucher uprawnia do odbioru w kasie kina biletu o tym samym nominale. Ceny voucherów i ich odpowiedniki w filmach: - 19 zł seans w technologii 3D - 15 zł seans w technologii 2D

§ 7.
Grójecki Ośrodek Kultury honoruje Kartę Dużej Rodziny zgodnie z przepisami
Bilety dla Dużej Rodziny w następujących nominałach:
- Na filmy 2D w cenie 13 zł
- Na filmy 3D w cenie16 zł

Wszystkie pieniądze świata [22 Czerwca]

Miliarder Jean Paul Getty jest znany z nieustępliwego charakteru i skąpstwa. Gdy grupa nieznanych sprawców porywa jego ukochanego wnuka i żąda wielomilionowego okupu, Getty odmawia zapłacenia choćby dolara. Zrozpaczona matka porwanego – Gail robi wszystko, by skłonić teścia do zmiany zdania, ale bez skutku. Czas ucieka, a porywacze zaczynają tracić cierpliwość. Życie chłopca wisi na włosku i nic nie wskazuje na to, że uda się jeszcze zapobiec tragedii. Wtedy do drzwi Gail puka tajemniczy mężczyzna twierdząc, że jest wysłannikiem Jean Paula Getty’ego, specjalizującym się w sprawach „nie do rozwiązania”…

Złodziejaszki [15 Czerwca]

Dwie siostry, mąż jednej z nich, ich kilkuletni syn i sędziwa nestorka rodu żyją pod jednym dachem, utrzymując się z emerytury babci, dorywczych zajęć i drobnych kradzieży. Spoiwem, które wszystkich łączy, są mroczne tajemnice, a gdy w ich domu pewnego dnia pojawi się zaniedbywana dziewczynka z sąsiedztwa, ta osobliwa wspólnota jeszcze bardziej się umocni. Nieoczekiwane wydarzenie skłoni też do zadania fundamentalnego pytania: czy większą wartość mają więzy krwi, czy też związki budowane z własnej woli.

 

NAGRODY: Złota Palma za najlepszy film 2018, Cezar za najlepszy film zagraniczny 2019, nominacja do Złotego Globu i Oskara za najlepszy film zagraniczny 2019

Pewnego Dnia [8 Czerwca]

Anna ma troje dzieci, męża, pracę, kredyt do spłacenia i jak to współczesna kobieta, zawsze brakuje jej czasu. Boryka się z różnymi terminami, składa rozmaite obietnice, dba o wszystkich i wszystko pamięta. Ale w tym całym zabieganiu ma świadomość, że nigdy nie dogoni męża. A chciałaby z nim tylko porozmawiać. Tymczasem czuje, że go traci. I..., że coraz rzadziej potrafi znaleźć usprawiedliwienie na taki stan rzeczy. 

Mimo wszystko jednak w codzienności Anny jest miejsce nie tylko na nieznośną rutynę, ale także na doświadczenia delikatne i niepowtarzalne...

Podły, okrutny, zły [21 - 23 Czerwca]

Niewinna twarz Teda Bundy'ego (Zac Efron) skrywała tajemnice brutalnych mordów, w które Liz Kloepfer (Lily Collins) długo nie chciała uwierzyć.

To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ted szybko zdobył serce Liz, która samotnie wychowywała córkę. Przez parę lat tworzyli sielankową rodzinę. Ideał runął, gdy Ted został aresztowany pod zarzutem makabrycznych zbrodni. Przystojny, czarujący, charyzmatyczny, czy podły, okrutny, zły?

Losy Bundy'ego śledzi cała Ameryka - to pierwszy proces w historii transmitowany przez telewizję. Zakochane kobiety przyjeżdżają na salę sądową. Bundy zyskuje medialną sławę oraz rzeszę wierzących w jego niewinność fanek. Liz musi zdecydować, czy pozostać u jego boku, czy chronić siebie i córkę?

Detektyw Pikachu [28 - 30 Czerwca]

Cała historia rozpoczyna się w momencie, kiedy niezrównany prywatny detektyw Harry Goodman znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego 21-letni syn Tim próbuje ustalić, co się wydarzyło. W śledztwie pomaga mu były partner Harry'ego - detektyw Pikachu, przezabawny, dowcipny i uroczy Pokémon, który potrafi wprawić w osłupienie nawet samego siebie. Tim i Pikachu, którzy odkrywają, że są w stanie się ze sobą porozumiewać, łączą siły, aby rozwikłać tajemniczą zagadkę, przeżywając jednocześnie trzymającą w napięciu przygodę. Wspólnie poszukują poszlak, przemierzając rozświetlone neonami ulice Ryme City - rozległej, nowoczesnej metropolii, w której ludzie i Pokémony żyją tuż obok siebie w hiperrealistycznym świecie. Spotykają na swojej drodze różne Pokémony i odkrywają wstrząsający spisek, który może położyć kres tej harmonijnej koegzystencji i zagrozić całemu światu Pokémonów.

O ojcach i synach [1 Czerwca]

Jak wygląda z bliska życie dżihadystów? Po filmie "Powrót do Homs", który pokazywał radykalizację buntu przeciwko dyktaturze al-Assada, reżyser ponownie odwiedził rodzinny kraj. Udało mu się zdobyć zaufanie rodziny islamskiego fundamentalisty, z którą spędził ponad dwa lata, filmując domową codzienność i walkę z wrogiem. W cieniu toczącej się wojny dorasta najmłodsze pokolenie bojowników dżihadu – pozbawione dzieciństwa, poddawane praniu mózgów i morderczym treningom.

Paskudy [28 - 30 Czerwca]

Paskudy są miłe, bystre i życzliwe, ale nietypowa uroda wyklucza je ze świata pięknych lalek, które mają nieść radość dzieciom. Pogodzone z losem wiodą spokojny żywot w położonej na uboczu mieścinie Uglyville. Dla małej zadziornej Moxy to jednak za mało. Ona pragnie poznać świat i zrozumieć, dlaczego Paskudom nie dane jest trafiać do rąk dzieciaków. Razem z grupą przyjaciół przedostaje się do skostniałego, pełnego reguł miasta lalek idealnych. Wszystko tu jest eleganckie, symetryczne, ale zimne i pozbawione uroku. Czy poczucie humoru i niespożyta energia Moxy może to zmienić i udowodnić, że nie trzeba być idealnym, by być wspaniałym?! Czy Paskudy mają szansę spełnić swoje marzenie i nieść radość dzieciom? No raczej, bo przecież paskudne jest cudne!

Brightburn: Syn Ciemności [14 - 16 Czerwca]

Pewnej nocy kosmiczna kapsuła spada na ziemię w miejscowości Brightburn, na terenie farmy należącej do bezdzietnej pary. Małżeństwo, które zawsze chciało mieć potomka postanawia przygarnąć znalezione w kapsule niemowlę i wychować je jak własne. Z czasem okazuje się, że Brandon nie jest zwykłym dzieckiem i posiada wyjątkowe zdolności. Gnębiony przez szkolnych kolegów, podczas jednego z takich incydentów chłopak spostrzega, że potrafi więcej niż inni. Nie ma jednak zamiaru zostać superbohaterem ratującym świat. Zamiast tego postanawia wykorzystać swoje nadprzyrodzone umiejętności do osiągania własnych celów i zdecydowanie zbacza na ścieżkę mroku posługując się złowieszczym symbolem BB.