ZARZĄDZENIE NR 6/2014

ZARZĄDZENIE NR 6/2014
Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu
z dnia 14 października 2014 r.
w sprawie nadania regulaminu sali kinowo – widowiskowej w Grójeckim Ośrodku Kultury

Na podstawie §17 Statutu Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu zarządza się, co następuje:

§1
Z dniem 01 listopada 2014 roku wprowadza się regulamin sali kinowo – widowiskowej wchodzącej w skład Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz załącznik nr 2 określający rodzaje i ceny biletów na seanse filmowe

§2
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu

§3
Zobowiązuję Administrację GOK do umieszczenia regulaminu w miejscu widocznym dla korzystających z usług Kina GOK oraz do zapoznania z jego treścią pracowników obsługujących Kino

§4
Traci moc Zarządzenie nr 19/2012 Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury z dnia 10.10.2012 roku.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik nr 1 do
zarządzenia Nr 5/2014
Dyrektora GOK w Grójcu
z dnia 14 października 2014 r.
Regulamin sali kinowo - widowiskowej w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu

§1.
1. Regulamin sali kinowo – widowiskowej w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu określa zasady korzystania z sali kinowo – widowiskowej. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w obiekcie.
2. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Sali kinowo – widowiskowej oraz pracownicy wszystkie inne osoby przebywające na terenie obiektu.

§2.
1. Wstęp do sali kino - widowiskowej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
4. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie filmowym tylko jedną osobę.
5. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu w sali kinowo - widowiskowej kategorycznie zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku - DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ NATYCHMIAST ZGŁASZANE POLICJI.
b) korzystania z telefonów komórkowych;
c) wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz palenia papierosów;
d) palenia i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;
e) głośnego zachowania, w szczególności zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczenie w imprezie;
f) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych);
g) wprowadzania zwierząt;
h) przyklejana zużytych gum do żucia do foteli, podłokietników foteli lub rzucania na podłogę oraz zaśmiecania obiektu w jakikolwiek inny sposób.

§3.
1. Za rzeczy pozostawione na sali kinowo - widowiskowej, Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu nie ponosi odpowiedzialności.
2. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren sali kinowo - widowiskowej.
3. Pracownik obsługi sali kinowej ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem oraz ma prawo odmówić wstępu do obiektu osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie, wulgarnie wobec klientów lub pracowników.
4. Wszelkie skargi dotyczące usług świadczonych w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu należy zgłaszać niezwłocznie do Dyrektora Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu.

§4.
Toalety w Grójeckim Ośrodku Kultury w Grójcu przeznaczone są tylko i wyłącznie dla widzów sali kinowo - widowiskowej.

§5.
1. Rezerwacji miejsc w sali kinowej można dokonywać osobiście w Kasie Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu.
2. Rezerwację na seanse filmowe można unieważnić w Kasie Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została uczyniona rezerwacja – najpóźniej 30 min przed seansem.
3. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.
4. Nie ma możliwości zwrotu ceny zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu oraz w przypadku gdy sprzedano bilet grupowy – a zwrotu domagają się Klienci później niż 48 h przed imprezą, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.
5. Zwrot ceny uiszczonej za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.

§6.
1. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodnie systemem Dolby Digital 3D.
2. Okulary są własnością Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu i zgodnie z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowo - widowiskowej GOK.
3. Okulary 3D są wydawane klientom na seans filmu w technologii 3D i użyczone są wyłącznie na seans filmowy określony na bilecie.
4. Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, niewycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów, nie siadanie na nich itp. Gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
5. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problemy z odbiorem projekcji w systemie 3D. Grójecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.
6. Grójecki Ośrodek Kultury, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli WIDZ wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, że WIDZ zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.
7. Bilet na seans filmowy w technologii 3D uprawnia do otrzymania przy wejściu na salę okularów 3D. Za otrzymane okulary klient ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku ich zniszczenia lub zagubienia. Klient jest zobowiązany do zwrócenia okularów pracownikowi kina po zakończeniu projekcji filmowej.
8. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy w technologii 3D.

§7.
1. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.
2. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
1) wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych w szczególności niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW,
2) w przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW;
3) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego;
4) wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Grójeckiego Ośrodka Kultury
2. Informacje o seansach filmowych można uzyskać pod numerem telefonu 48 664 23 06 na stronie internetowej www.gokgrojec.pl
3. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Kino należy zgłaszać do Dyrektora GOK

 

Załącznik nr 2 do
zarządzenia Nr 5/2014
Dyrektora GOK w Grójcu
z dnia 14 października 2014 r.

§ 1.
1. Na projekcje filmów obowiązują następujące ceny biletów, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) Seans filmowy w technologii 2D:
a) bilet normalny – 18 zł;
b) bilet ulgowy – 15 zł;
c) bilet grupowy (szkolny) – 13 zł;
2) Seans filmowy w technologii 3D:
a) bilet normalny – 22 zł;
b) bilet ulgowy – 19 zł;
c) bilet grupowy (szkolny) – 16 zł.
3) Seans filmowy DKF – 14 zł.
2. Ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

§ 2.
1. Bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się, które nie ukończyły 25 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym, rencistom i emerytom po okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi.
2. Dzieci do lat 3 uczestniczą w seansach kinowych bezpłatnie.
3. Opiekunowie dzieci do lat 3 zobowiązani są do zakupu biletów na zasadach ogólnych.
§ 3.
Bilety zbiorowe - grupowe są sprzedawane dla grup od 20 osób.

§ 4.
Karnety na seanse kinowe
1. Dostępne są karnety o następujących nominałach a. Karnet 2D w cenie 70 zł - uprawnia do 5 wejść na seans filmowy w technologii 2D b. Karnet 3D w cenie 90 zł - uprawnia do 5 wejść na seans filmowy w technologii 3D 2. Karnet ważny jest 90 dni od daty aktywacji (pierwszego użycia). 3. Karnet można wykorzystać tylko 1 RAZ DZIENNIE (1 wejście). 4. Karnet obowiązuje na wszystkie seanse filmowe, z zastrzeżeniem tych, na które dystrybutor filmu nie wyraził zgody. 5. Sprzedaż karnetów prowadzi kasa Kina GOK.

§ 5.
Bilety rodzinne na filmy familijne
1. Dostępne są bilety rodzinne na filmy familijne w następujących nominałach
a. Na filmy 2D w cenie 40 zł
b. Na filmy 3D w cenie 60 zł
2. Bilet rodzinny to:
a. 2 osoby dorosłe i 1 dziecko
b. 2 dzieci oraz 1 osoba dorosła
3. Bilety rodzinne można wykorzystać tylko w dniu nabycia
4. Sprzedaż biletów rodzinnych prowadzi kasa Kina GOK

§ 6.
VOUCHERY GRUPOWE – vouchery o określonym nominale ważne są do 31grudnia. Voucher uprawnia do odbioru w kasie kina biletu o tym samym nominale. Ceny voucherów i ich odpowiedniki w filmach: - 19 zł seans w technologii 3D - 15 zł seans w technologii 2D

§ 7.
Grójecki Ośrodek Kultury honoruje Kartę Dużej Rodziny zgodnie z przepisami
Bilety dla Dużej Rodziny w następujących nominałach:
- Na filmy 2D w cenie 13 zł
- Na filmy 3D w cenie16 zł

(0 głosów)